صندوق پستی : 516 - 17185

تلفکس : 94 91 43 77 - 021

همراه(ایران) : 75 12 126 0912

همراه(هلند) : 754 43 293 316+

ایمیل : i n f o @ m o h a m m a d - t u r f . c o m